česky | English

love songs - text

  translation: David Beveridge

I. Ó, naší lásce nekvete

Ó, naší lásce nekvete
to vytoužené štěstí.
A kdyby kvetlo, a kdyby kvetlo, nebude
dlouho, dlouho kvésti.

Proč by se slza v ohnivé
polibky vekrádala?
Proč by mne v plné lásce své
ouzkostně objímala?

O, trpké je to loučení,
kde naděj nezahyne.
Tu srdce cítí ve chvění,
že brzo, ach, brzo bídně zhyne.

I. Oh, that longed-for happiness does not bloom for our love

Oh, that longed-for happiness
does not bloom for our love;
and if it would bloom, in this world
it would not bloom for long.

Why would a tear
steal into fiery kisses?
Why would you embrace me
in your full love with anxiety?

Oh, bitter is that parting
where hope does not beckon:
the heart then feels, trembling,
that soon in misery it will die.

II. V tak mnohém srdci mrtvo jest

V tak mnohém srdci mrtvo jest,
jak v temné pustině,
v něm na žalost a na bolest,
ba, místa jedině.

Tu klamy lásky horoucí
v to srdce vstupuje,
a srdce žalem prahnoucí,
to mní, že miluje.

A v tomto sladkém domnění
se ještě jednou v ráj
to srdce mrtvé promění
a zpívá, zpívá, starou báj!

II. So many a heart is as though dead

So many a heart is as though dead,
as in a dark wasteland;
yea, only for grief and for pain
does it have room.

Then delusions of burning love
enter into that heart,
and the heart, yearning in misery,
believes that it loves.

And in this sweet belief
the dead heart once again
transforms itself into a paradise
and sings the old tale!

III. Kol domu se ted' potácím

Kol domu se ted' potácím,
kdes bydlívala dříve,
a z lásky rány krvácím,
lásky sladké, lživé!

A smutným okem nazírám,
zdaž ke mně vedeš kroku:
a vstříc ti náruč otvírám,
však slzu cítím v oku!

Ó, kde jsi, drahá, kde jsi dnes,
což nepřijdeš mi vstříce?
Což nemám v srdci slast a ples,
tě uzřít nikdy více?

III. Around the house now I stagger

Around the house now I stagger
where you used to live,
and from the wound of love I bleed,
of that love sweet, deceitful!

And with a sad eye I watch
whether you step toward me:
and toward you my arms I open,
but a tear I feel in my eye!

Oh where are you, dear one, where are you today?
Won’t you come toward me?
Am I not, with delight and joy in my heart,
to behold you ever again?

IV. Já vím, že v sladké naději

Já vím, že v sladké naději
tě smím přec milovat;
a že chceš tím horoucněji
mou lásku pěstovat.

A přec, když nazřím očí tvých
v tu přerozkošnou noc
a zvím jak nebe lásky z nich
na mne snáší moc:

Tu moje oko slzami,
tu náhle se obstírá,
neb v štěstí naše za námi
zlý osud pozírá!

IV. I know that in sweet hope

I know that in sweet hope
I may love you after all,
and that you want to nurture
my love all the more fervently.

And still, when I look into your eyes,
into that blissful night,
and learn how love’s heaven
brings down its power from them upon me,

then my eye suddenly
clouds with tears,
for in our happiness, behind us
evil fate is watching!

V. Nad krajem vévodí lehký spánek

Nad krajem vévodí lehký spánek
jasná se rozpjala májová noc;
nesmělý krade se do listí vánek,
s nebes se schýlila míru moc.

Zadřímlo kvítí, potokem šumá
tišeji nápěvů tajemných sbor.
Příroda v rozkoši blaženě dumá,
neklidných živlů všad utichl vzpor.

Hvězdy se sešly co naděje světla,
země se mění na nebeský kruh.
Mým srdcem, v němžto kdys blaženost kvetla,
mým srdcem táhne jen bolesti ruch!

V. Over the countryside reigns a light sleep

Over the countryside reigns a light sleep;
clear has stretched out the May night.
A shy breeze steals into the leaves;
from heaven has bent down the realm of peace.

The flowers have dozed; in the brook murmurs
more quietly the chorus of mysterious songs.
Nature, in delight, blissfully meditates;
everywhere the squabble of restless elements has fallen silent.

The stars have come together like lights of hope;
earth is changing into a celestial sphere.
Through my heart, in which once bliss bloomed,
through my heart spreads only the turmoil of pains!

VI. Zde v lese u potoka

Zde v lese u potoka já
stojím sám a sám;
a ve potoka vlny
v myšlenkách pozírám.

Tu vidím starý kámen,
nad nímž se vlny dmou;
ten kámen stoupá a padá
bez klidu pod vlnou.

A proud se oň opírá,
až kámen zvrhne se.
Kdy vlna života mne ze světa
odnese, kdy, ach, vlna života mne odnese?

VI. Here in the forest by a brook

Here in the forest by a brook
I stand alone, all alone,
and into the brook’s waves
in thoughts I gaze.

Then I see an old stone,
over which the waves rage;
that stone rises and falls
without rest under a wave.

And the current presses on it
until the stone overturns.
When will the wave of life
carry me away from the world?

VII. V té sladké moci očí tvých

V té sladké moci očí tvých
jak rád, jak rád bych zahynul,
kdyby mě k životu jen smích
rtů krásných nekynul.

Však tu smrt sladkou zvolím hned
s tou láskou, s tou láskou ve hrudí:
když mě jen ten tvůj smavý ret
k životu probudí.

VII. In that sweet power of your eyes

In that sweet power of your eyes
how gladly would I die,
if only the laughter of lovely
lips did not beckon me to life.

But I'll choose that sweet death at once
with that love in my breast,
if only those smiling lips of yours
will awaken me to life.

VIII. Ó, duše drahá, jedinká

Ó, duše drahá, jedinká,
jež v srdci žiješ dosud:
má oblétá tě myšlenka,
ač nás dělí zlý osud.

Ó, kéž jsem zpěvnou labutí,
já zaletěl bych k tobě;
a v posledním bych vzdechnutí
ti vypěl srdce v mdlobě.

VIII. Oh dear soul, the only one

Oh dear soul, the only one
that still lives in my heart:
my thought hovers about you,
though evil fate separates us.

Oh, were I a singing swan,
I'd fly to you
and in my final sighing would
sing out my heart to you, swooning.