česky | English

songs - text

  translation: David Beveridge

Vy vroucí písně spějte

Vy vroucí písně spějte
tou nocí v mživou dál,
všem pozdravení dejte,
jež tiží tichý žal.

Tam spějte přes padoly,
kde moje milka dlí
a rcete co mne bolí
a proč letíte k ní

A zapláče-li s vámi,
povězte mi to zas,
jinak at' dolinami
zavane vítr vás.

You ardent songs, go forth through the night

You ardent songs, go forth
through the night into the misty space;
give greetings to all
who are burdened by silent woe!

Go thither across the dales
where my beloved woman dwells,
and tell her what pains me,
and why you fly to her!

And if she weeps with you,
bring me back those tidings;
otherwise may the wind
blow you about the valleys!

Ó byl to krásný, zlatý sen

Ó byl to krásný, zlatý sen,
jejž spolu jsme tam snili!
Ach, škoda, že tak krátký jen,
byl sen ten přespanilý.

Tak sladká touha v bytosti
se celé uhostila
a při loučení žalosti
se slza dostavila.

A často chodím na horu
a za tebou se dívám,
však po dalekém obzoru
jen žal svůj rozesílám!

Oh, it was a lovely, golden dream

Oh, it was a lovely, golden dream
that we dreamed there together!
What a shame, that gracious dream
was only so short!

Such sweet longing took root
in my whole being,
until upon parting
a tear of woe arrived.

And often I go up the mountain
and look for you,
but all along the far horizon
only my woe do I sow.

Kol domu se ted' potácím

Kol domu se ted' potácím,
kdes bydlívala dříve,
a z lásky rány krvácím,
lásky sladké, lživé!

A smutným okem nazírám,
zdaž ke mně vedeš kroku:
a vstříc ti náruč otvírám,
však slzu cítím v oku!

Ó, kde jsi, drahá, kde jsi dnes,
což nepřijdeš mi vstříce?
což nemám v srdci slast a ples,
tě uzřít nikdy více?
 

Around the house now I stagger

Around the house now I stagger
where you used to live,
and from the wound of love I bleed,
of that love sweet, deceitful!

And with a sad eye I watch
whether you step toward me:
and toward you my arms I open,
but a tear I feel in my eye!

Oh where are you, dear one, where are you today?
Won’t you come toward me?
Am I not, with delight and joy in my heart,
to behold you ever again?

Ó, naší lásce nekvete

Ó, naší lásce nekvete
to vytoužené štěstí.
A kdyby kvetlo, a kdyby kvetlo, nebude
dlouho, dlouho kvésti.

Proč by se slza v ohnivé
polibky vekrádala?
Proč by mne v plné lásce své
ouzkostně objímala?

O, trpké je to loučení,
kde naděj nezakyne:
tu srdce cítí ve chvění,
že brzo, ach, brzo bídně zhyne.

Oh, that longed-for happiness does not bloom for our love

Oh, that longed-for happiness
does not bloom for our love;
and if it would bloom, in this world
it would not bloom for long.

Why would a tear
steal into fiery kisses?
Why would you embrace me
in your full love with anxiety?

Oh, bitter is that parting
where hope does not beckon:
the heart then feels, trembling,
that soon in misery it will die.

Na horách ticho

Na horách ticho a v údolí ticho,
přiroda dříma sladký sen
a vzduchem táhne tajemné váni,
ke kmenu v lese šepce kmen.

A lesy šumí v modravou dáli,
když dechne vání na lupen,
šumí a šumí dále a dál,
s šuměním táhne tak mnohý sen!

On the mountains quiet

On the mountains quiet and in the valley quiet:
nature dozes with a sweet dream.
And through the air floats a mysterious breeze;
in the forest the tree trunks whisper to each other.

And the forests murmur into the bluish space,
when breathes a breeze upon a leaf,
murmur and murmur on and on;
with the murmuring comes so many a dream!
 

Mé srdce často v bolesti

Mé srdce často v bolesti
se teskně zadumá,
ó, že ta láska trnů
a bolestí tolik má.

Ta láska přejde jako sen,
tak krásná, spanilá
a za kratinko upne jen
se na ní mohyla.

A na mohylu kámen dán,
nad nímž tam lípa bdí
a na kameni nápis psán:
zde puklé srdce spí!

My heart often broods in pain

My heart often broods in pain,
gloomily:
'Oh, that this love has so much pain
and so many thorns?

This love passes like a dream,
so beautiful, gracious,
and in but a moment
the grave mound will bury it!

And on the grave a stone placed,
above which a linden keeps watch.
And on the stone the inscription written:
Here a broken heart sleeps!'